Mae ein tîm Mewngymorth Ysgolion yn gymysgedd o weithwyr proffesiynol a therapyddion iechyd meddwl profiadol sy’n gweithio mewn lleoliadau addysg i gefnogi dysgwyr a staff gyda’u lles emosiynol a meddyliol.

Rydym yn gweithio ym mhob ysgol uwchradd ledled Caerdydd a Bro Morgannwg, gan gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion a Gwasanaethau Tiwtora Tu Allan i’r Ysgol.

Rydym yn mynd i gyfarfodydd blaenoriaethu gyda staff addysg mewn ysgolion uwchradd lle rydym yn trafod anghenion dysgwyr unigol, staff a’r ysgol ar y cyfan.

  • Mae staff addysg eisoes yn adnabod y bobl ifanc yn eu lleoliad ac efallai bod ganddynt berthynas ddibynadwy gyda nhw. Mae ein tîm yn dysgu llawer wrth glywed beth sy’n digwydd yn yr ysgol, yr hyn sy’n gweithio’n dda neu sydd eisoes wedi cael ei roi ar brawf a lle y gallai fod rhai heriau o hyd. Mae hyn yn ein helpu i ddeall beth arall a allai helpu. Gall gweithwyr proffesiynol eraill, fel nyrsys ysgol neu seicolegwyr addysg fod yn rhan o’r cyfarfodydd hyn hefyd fel bod modd gwneud cynllun cymorth i roi’r cymorth cywir ar yr adeg gywir.
  • O’r cyfarfodydd blaenoriaethu hyn, rydym yn cynnig hyfforddiant, adnoddau ac ymgynghori i staff addysg. Gallai’r rhain ganolbwyntio ar helpu person ifanc penodol neu helpu’r lleoliad i ddarparu amgylchedd iechyd meddwl cadarnhaol ar gyfer pob dysgwr a staff.
  • Efallai y byddwn hefyd yn darparu asesiad system gyfan i’r person ifanc a’i deulu i hysbysu a fyddai gwaith uniongyrchol (hy. ymuno â grŵp neu sesiynau un i un) hefyd yn ddefnyddiol.
  • Rydym yn cynnig ymgynghoriadau, grwpiau am lythrennedd emosiynol a mynediad i’n hyfforddiant ledled yr ardal i ysgolion cynradd.

Rydym yn parhau i ddatblygu ein cynnig mewn ymateb i anghenion ysgolion, dysgwyr a staff ledled Caerdydd a’r Fro.

Rydym wedi’n lleoli yng Nghanolfan Blant Trelái a Chaerau, ond mae ein staff yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser yn ymweld â’r ysgolion yn eu cymuned, gan gydweithio’n uniongyrchol gyda dysgwyr a staff.

Gall pob ysgol uwchradd yng Nghaerdydd a’r Fro ofyn am gymorth gan eu tîm Mewngymorth lleol. Am fwy o wybodaeth am y lleoliadau gweler ein cylchlythyr cyntaf.

Cofrestrwch i’n cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau Mewngymorth Ysgolion.

Cyfran sylweddol o’n gwaith yw gweithio gyda staff addysg i ddarparu hyfforddiant, ymgynghori ac ymarfer myfyriol fel rhan o ddarparu dull ysgol gyfan o les emosiynol a meddyliol.

Mae’r gwaith hwn o fudd i ddysgwyr a staff sy’n gweithio yn y lleoliad addysg, hyd yn oed os nad yw pobl ifanc yn gweithio’n uniongyrchol gydag un o’n hymarferwyr.

Efallai bod Mewngymorth Ysgolion wedi’i fwriadu i gefnogi’r dysgwyr orau, ond efallai y bydd yr ymarferydd Mewngymorth yn teimlo mai gwasanaeth neu sefydliad arall sy’n darparu cefnogaeth orau.

Gallai hefyd fod yr ymarferydd Mewngymorth yn gweithio i feithrin gallu a hyder y rhai sydd eisoes yn ymwneud â’r dysgwr, yn hytrach na chyflwyno person arall.

Rydym yn annog ysgolion a lleoliadau addysg eraill i gysylltu â’u hymarferwyr a enwir yn uniongyrchol.

Gall staff addysg hefyd gysylltu â Mewngymorth Ysgolion schoolinreach.cav@wales.nhs.uk

Llwybr cais am gymorth

Dyma sut y gall gweithwyr addysg proffesiynol ofyn am gymorth i’w dysgwyr, eu staff a’u lleoliadau.  

Taflen rhiant

Rhaid i rieni/gofalwyr (gyda chyfrifoldeb rhiant) gael gwybod yn llawn am y cynnig gwasanaeth drwy’r Daflen Rhieni Mewngymorth Ysgolion cyn cwblhau’r cais hwn am gymorth ac unrhyw ymgynghoriadau.

Cylchlythyr

Y ffordd orau o gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau’r Gwasanaeth Mewngymorth Ysgolion yw cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr drwy ychwanegu eich manylion at y ffurflen hon

Mae hyn yn golygu y bydd diweddariadau yn y dyfodol yn cael eu hanfon yn uniongyrchol i’ch cyfeiriad e-bost.