Partneriaid a gomisiynwyd

Healios

Mae Healios yn ddarparwr gwasanaeth iechyd meddwl ar-lein ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd.

Ar hyn o bryd, rydym yn profi galw mawr iawn am ein gwasanaethau, sy’n golygu bod rhai plant a phobl ifanc yn aros yn hir i gael cymorth.

Mae Healios yn ein helpu drwy ddarparu capasiti ychwanegol a staff ychwanegol sy’n gweithio ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae hyn yn golygu y gallwn gynnig mwy o apwyntiadau, fel y gall mwy o blant a phobl ifanc gael cymorth mewn modd amserol.

Mae Healios yn cynnig asesiadau ac ymyriadau iechyd meddwl ar blatfform ar-lein ar ein rhan. Mae llawer o’n hapwyntiadau eisoes yn cael eu cyflawni’n rhithwir – mae cael cymorth drwy Healios yr un fath â chael cymorth gan un o’n clinigwyr yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Os cynigir cymorth i chi drwy Healios, byddwch yn derbyn llythyr yn y post yn esbonio sut i baratoi ar gyfer eich apwyntiad. Bydd hyn yn cynnwys sefydlu ac actifadu cyfrif Healios, gan ddweud wrth Healios pan fyddwch ar gael a chwblhau rhai holiaduron.

Mae apwyntiadau’n tueddu i bara tua 1 1/2 awr. Rydym yn argymell bod oedolyn yn mynychu’r sesiwn gyntaf gyda chi. Dysgwch fwy am beth i’w ddisgwyl o’ch apwyntiadau.

Os ydych yn agored i Healios a bod gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â Healios ar 0330 124 4222 neu info@healios.org.uk

Healios Hysbysiad Preifatrwydd

Partneriaid Eraill

Mae gofalu am iechyd meddwl plant a phobl ifanc yn gyfrifoldeb i bawb. Er mwyn gwneud hyn, rydym hefyd yn cysylltu ac yn gweithio gyda llawer o sefydliadau yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, gan gynnwys:

Rydym yn rhan o’r Bartneriaeth Dechrau’n Dda sy’n adrodd i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro.