Y Pwynt Mynediad Sengl (SPOA) yw’r pwynt mynediad ar gyfer atgyfeiriadau i wasanaethau Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl arbenigol. 

Mae ein tîm clinigol hefyd yn cynnig ymgynghoriadau i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. 

Rydym yn argymell eich bod yn darllen yr adnoddau canlynol cyn cysylltu â ni: 

 • Amdanom ni 
 • Beth i’w ystyried cyn atgyfeirio 
 • Beth i’w gynnwys mewn atgyfeiriad 
 • Pwy all atgyfeirio 
 • Sut ydw i’n gwneud atgyfeiriad 

Amdanom ni 

Rydym yn darparu gwasanaethau Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl arbenigol i blant a phobl ifanc o dan 18 oed yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Rydym yn rhan o Wasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Ein hymagwedd at Les Emosiynol Plant a Phobl Ifanc: 

 • Ein nod yw datblygu dealltwriaeth gyffredin gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd am eu cryfderau a’u hanawsterau 
 • Cydnabyddwn fod amgylchiadau cymdeithasol yn cyfrannu at broblemau iechyd meddwl plant e.e. tlodi/tai gwael/hiliaeth 
 • Rydym yn cydnabod bod eu trallod yn ddealladwy i’r rhan fwyaf o blant o ystyried eu cyd-destun 
 • Rydym yn defnyddio dull cyffredinol, gan integreiddio nifer o fodelau yn ein gwaith e.e. systemig, CBT, canolbwyntio ar atebion. 

Rydym yn cyflawni 5 swyddogaeth Iechyd Meddwl Sylfaenol (CYP) fel y’u diffinnir gan Iechyd Meddwl – Rhan 1 Mesur Iechyd Meddwl 2010 gan gynnwys:

 1. Asesiadau iechyd meddwl cynhwysfawr ar gyfer unigolion
 2. Triniaeth, ar ffurf ymyriadau seicolegol tymor byr, a ddarperir yn unigol neu mewn lleoliadau grŵp. Gall triniaeth o’r fath gynnwys cwnsela, therapi ymddygiad gwybyddol, therapi sy’n canolbwyntio ar atebion, rheoli straen, rheoli dicter ac addysg.
 3. Darparu gwybodaeth a chyngor i unigolion a’u gofalwyr am driniaeth a gofal, yn ogystal â’u ‘cyfeirio’ at ffynonellau cymorth eraill gan gynnwys sefydliadau trydydd sector.
 4. Cefnogaeth a chyngor i weithwyr proffesiynol a gweithwyr gofal sylfaenol eraill i’w galluogi i reoli a gofalu am bobl â phroblemau iechyd meddwl yn ddiogel.
 5. Cefnogi atgyfeiriadau a chydlynu camau nesaf gyda gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd, lle teimlir bod hyn yn briodol i unigolyn.

Mae atgyfeiriadau at Les Emosiynol ac Iechyd Meddwl yn cael eu hasesu a’u brysbennu gan glinigwyr yn y Pwynt Mynediad Sengl (SPOA). 

Mae dwy brif elfen i swyddogaeth yr SPOA:

 • Prosesu atgyfeiriadau, brysbennu a gwneud argymhellion neu gyfeirio 
 • Ymgynghori â gweithwyr proffesiynol, gan gynnwys cysylltu â theuluoedd am ragor o wybodaeth 

Byddwch yn ymwybodol efallai na fydd angen ymyriad iechyd meddwl ar gyfer rhai atgyfeiriadau i’r Pwynt Mynediad Sengl, gan fod risg isel a gall gwasanaethau amgen presennol ddiwallu anghenion y claf. 

Mewn achosion o’r fath, cynghorir yr atgyfeiriwr i argymell opsiynau eraill i’r person ifanc fel man cychwyn. 

Beth i’w ystyried cyn atgyfeirio

Nid yw atgyfeirio at Les Emosiynol ac Iechyd Meddwl bob amser yn angenrheidiol i gefnogi iechyd meddwl plentyn neu berson ifanc. Gall atgyfeiriadau i wasanaeth arall, fel y gwasanaeth cymorth cynnar lleol, neu’r cymorth sydd ar gael drwy ysgolion fod yn fwy addas i ddiwallu anghenion plentyn neu berson ifanc.

Rydym yn argymell, fel cam cyntaf, bod atgyfeirwyr yn gwneud y canlynol:

Os nad yw’r rhain wedi’u gwneud, mae siawns y bydd yr atgyfeiriad yn cael ei ailgyfeirio ac argymhellir bod y teulu’n gweithredu ar un neu fwy o’r rhain fel cam cyntaf.

Os ydych yn ansicr ynghylch yr angen am asesiad iechyd meddwl ar gyfer plentyn neu berson ifanc penodol, gallwch ffonio’r Pwynt Mynediad Sengl am ymgynghoriad. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall y sefyllfa yn llawn a gweithio gyda chi i lunio cynllun ar gyfer y plentyn neu berson ifanc. Mewn rhai achosion, byddwn yn gallu derbyn hyn fel atgyfeiriad i’n gwasanaethau.

Sylwch, gallwch gysylltu â thîm SPOA i drafod plentyn neu berson ifanc heb ei adnabod. Fodd bynnag, yn yr achos hwn, dim ond cyngor cyffredinol y byddem yn gallu ei gynnig oherwydd nad ydym yn gallu edrych ar gofnod yr unigolyn.

Beth i’w gynnwys mewn atgyfeiriad at Les Emosiynol ac Iechyd Meddwl

Bydd darparu atgyfeiriad manwl yn helpu’r tîm SPOA clinigol i benderfynu ar y llwybr mwyaf priodol i ddiwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc.

Os na ddarperir digon o wybodaeth, ni fydd yr atgyfeiriad yn cael ei dderbyn nes bod gan y tîm SPOA ddigon o wybodaeth i wneud penderfyniad. Bydd y tîm SPOA yn cysylltu â chi, ac o bosibl y teulu, am ragor o wybodaeth.

Mae’n hanfodol bod pob atgyfeiriwr yn cadarnhau cyfeiriad a manylion cyswllt y claf pan fyddant yn cyfarfod â nhw, ni waeth am ba mor hir yr ydych wedi’u hadnabod. Rydym yn dibynnu ar y manylion hyn i gysylltu â’r teulu ac mae cryn dipyn o amser gweinyddol yn cael ei wastraffu yn cysylltu ag atgyfeirwyr i ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf.

 • Gall peidio â chadarnhau’r manylion cyswllt cywir achosi oedi wrth brosesu atgyfeiriad, brysbennu a threfnu apwyntiad y person ifanc (os yw’n berthnasol).

Rydym yn argymell bod atgyfeirwyr yn cynnwys y wybodaeth ganlynol yn eu hatgyfeiriadau at Les Emosiynol ac Iechyd Meddwl:

 • Enw a dyddiad geni’r plentyn/person ifanc a atgyfeirir
 • Eu cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost – rhaid cadarnhau bod hyn yn gywir yn yr apwyntiad / cyfarfod diweddaraf
 • Pwy sydd â chyfrifoldeb rhiant?
 • Cyfenw’r rhiant (os yw’n wahanol i’r plentyn)
 • Enw’r ysgol a chofnod presenoldeb
 • Pwy sy’n byw yng nghartref y teulu – gyda manylion rhieni sydd wedi gwahanu os yw’n briodol

 • Beth yw’r anawsterau penodol yr ydych am inni roi sylw iddynt?
 • Ers pryd mae hyn wedi bod yn broblem?
 • Pam mae’r teulu’n ceisio cymorth nawr?
 • A yw sefyllfa’r broblem yn benodol neu’n fwy cyffredinol?
 • Eich dealltwriaeth o’r broblem / materion dan sylw
 • Beth y rhoddwyd cynnig arno yn barod?
 • Sut mae’r pryder yn effeithio ar y person ifanc? Beth yw eu barn am yr atgyfeiriad?
 • Eich asesiad o unrhyw risgiau
 • Disgrifiad o’r effaith swyddogaethol

 • A yw gweithwyr proffesiynol eraill yn cymryd rhan ac ym mha rinwedd?
 • A fu unrhyw gysylltiad blaenorol â’n hadran?
 • A fu unrhyw gysylltiad blaenorol â Gofal Cymdeithasol? Os oes gennych unrhyw bryderon diogelu / amddiffyn plant, sicrhewch fod atgyfeiriad priodol wedi’i wneud i’r Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Ydych chi wedi siarad â’r plentyn / person ifanc yn uniongyrchol?
 • Manylion unrhyw ffactorau amddiffynnol hysbys
 • Unrhyw hanes perthnasol (h.y. teulu, digwyddiadau bywyd a/neu ffactorau datblygiad iechyd)

Pwy all atgyfeirio at Les Emosiynol ac Iechyd Meddwl

Gall y gweithwyr proffesiynol canlynol wneud atgyfeiriadau at Les Emosiynol ac Iechyd Meddwl: 

 • Meddygon Teulu
 • Gweithwyr cymdeithasol 
 • Ymwelwyr Iechyd 
 • Staff adran damweiniau ac achosion brys 
 • Cydlynwyr ADY mewn ysgolion, seicolegwyr addysg, uwch staff a nyrsys ysgol 
 • Gweithwyr proffesiynol eraill yn y gwasanaethau iechyd sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc – fel pediatregwyr, seicolegwyr, deietegwyr, therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion, ymhlith eraill. 

Sut ydw i’n gwneud atgyfeiriad at Les Emosiynol ac Iechyd Meddwl

O fis Tachwedd 2021, byddwn ond yn derbyn atgyfeiriadau yn electronig (drwy e-bost, ffurflen we neu WAP) neu dros y ffôn. Peidiwch ag anfon llythyrau na ffurflenni atgyfeirio atom yn y post.

Gall meddygon teulu gwblhau e-atgyfeiriad drwy WCCG.

Argymhellir bod cydweithwyr BIPCAF sy’n gweithio yn y gymuned (e.e. ymwelwyr iechyd) yn e-bostio childrensspoa.cav@wales.nhs.uk gyda rhif nodyn achos fel tystiolaeth ar gyfer atgyfeiriad.

Os ydych yn ansicr ynghylch yr angen am asesiad iechyd meddwl ar gyfer plentyn neu berson ifanc penodol, gallwch ffonio’r Pwynt Mynediad Sengl am ymgynghoriad. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall y sefyllfa yn llawn a gweithio gyda chi i lunio cynllun ar gyfer y plentyn neu berson ifanc. Mewn rhai achosion, byddwn yn gallu derbyn hyn fel atgyfeiriad i’n gwasanaethau.

Sut i wneud atgyfeiriad mewn argyfwng

Ar gyfer Tîm Cyswllt Argyfwng CAMHS, gellir gwneud atgyfeiriadau trwy ffonio’r tîm yn ystod oriau swyddfa ar 02921 836 730.

Ffoniwch Switsfwrdd Ysbyty Athrofaol Cymru ar 02920 747 747 a gofynnwch am Dîm Argyfwng CAMHS.

Ein pwynt terfyn ar gyfer atgyfeirio yw 8 pm.

Yn dilyn hyn mae cyngor brys ar gael gan feddyg ar alwad Adran Seiciatreg CAMHS hefyd trwy’r switsfwrdd. Mae’n werth nodi bod rota seiciatreg CAMHS yn cwmpasu 3 Ardal Bwrdd Iechyd