Mae bwyta diet iach a chytbwys yn llenwi eich corff a’ch ymennydd â thanwydd wrth i chi dyfu. Mae hyn yn bwysig i’ch iechyd corfforol a meddyliol!

Pam mae bwyta’n iach yn bwysig?

  • Mae bwyd yn danwydd – mae bwyta’n dda yn helpu i gynnal eich lefelau egni
  • Mae diet iach yn helpu i gadw eich corff yn iach, gan gynnwys cynnal pwysau corff iach i chi
  • Gall bwyta’n dda eich helpu i dalu sylw a chanolbwyntio

Weithiau mae bwyta’n dda yn haws dweud na gwneud. Dyma rai awgrymiadau i’ch helpu i aros ar y trywydd iawn:

  • Bwyta tri phryd y dydd gyda byrbrydau yn ôl yr angen – ceisiwch beidio â hepgor brecwast!
  • Ceisiwch fwyta pum dogn o ffrwythau a llysiau bob dydd
  • Yfwch lawer o ddŵr – anelwch am 6-8 gwydr y dydd i gadw wedi’ch hydradu
  • Ceisiwch fwyta cymysgedd o wahanol grwpiau bwyd ym mhob pryd bwyd i wneud yn siŵr eich bod yn cael y maetholion sydd eu hangen arnoch
  • Newidiwch fyrbrydau llawn siwgr am atgyfnerthwyr egni megis cnau neu ffrwythau

Dysgwch fwy am fwyta’n iach i bobl ifanc yma.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo, fel aelod o’r teulu neu’ch meddyg teulu, cyn gwneud unrhyw newidiadau i’ch bwyta.

Weithiau efallai y byddwch chi’n dewis beth rydych chi’n ei fwyta ac adegau eraill efallai y bydd rhywun arall yn dewis ar eich cyfer chi.

Edrychwch ar ein tudalen ar ddechrau sgyrsiau i siarad am fwyta’n iach gyda’r rhai o’ch cwmpas. Mae bwyta’n dda fel teulu yn llawer haws na’i wneud ar eich pen eich hun – a gallai eu helpu i deimlo’n well hefyd!

Pryderon neu broblemau bwyta

A yw bwyta neu feddwl am fwyd yn gwneud i chi deimlo’n bryderus, yn ofidus neu’n euog?

Gall problemau bwyta a bwyd fod yn ddifrifol – ewch i’n tudalen ar deimlo’n bryderus am fwyta am fwy o wybodaeth.

Siaradwch â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo i weld a oes angen mwy o gymorth arnoch.