Fel plentyn, rydych chi’n tyfu’n gyflym iawn. Mae hyn yn golygu efallai y bydd angen mwy o gwsg arnoch na phobl eraill yn eich teulu.

Mae’n rhoi egni i chi ar gyfer y diwrnod canlynol ac yn eich helpu i deimlo’n well!

Gall hefyd helpu gyda phopeth rydych chi’n ei ddysgu yn yr ysgol ac yn y cartref. Mae’n eich helpu i feddwl yn well a chofio mwy.

Os ydych yn cael trafferth cysgu, siaradwch â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo, fel rhiant, gofalwr neu feddyg.

Sut ydw i’n gwybod os ydw i’n cael digon o gwsg?

Gall fod yn hawdd dweud pryd mae angen mwy o gwsg arnoch.

Os nad ydych yn cysgu’n ddigon, efallai y byddwch yn:

  • Ei chael hi’n anodd deffro
  • Ei chael hi’n anodd canolbwyntio yn ystod y dydd
  • Teimlo mewn hwyliau drwg neu’n drist

Dylech geisio cael rhwng 8 a 10 awr o gwsg bob nos i’ch helpu i gadw’n heini ac yn iach.

Awgrymiadau i’ch helpu i gysgu

Mae llawer o blant yn mynd drwy adegau pan fyddant yn ei chael hi’n anodd cysgu.

Dyma rai awgrymiadau i’ch helpu:

  • Cymerwch gawod neu fath a gwnewch eich hun yn glyd yn eich dillad nos.

 

  • Ceisiwch fynd i’r gwely ar yr un amser bob nos

 

  • Cewch fyrbryd ysgafn neu wydraid o laeth

 

  • Ewch â rhywfaint o ddŵr i’r gwely gyda chi

Ceisiwch roi’r gorau i edrych ar sgriniau fel gemau fideo, teledu a ffonau yn syth cyn y gwely.

 

Gallant dynnu eich sylw a’ch atal rhag syrthio i gysgu.

Llenwch eich ystafell wely gyda phethau sy’n eich ymlacio.

 

Ceisiwch waredu unrhyw beth a allai eich cadw’n effro, gwneud sŵn neu wneud i chi deimlo dan straen.

Os oes rhywbeth ar eich meddwl yn eich cadw ar ddihun, ceisiwch ei ysgrifennu. Gall helpu i glirio eich meddwl.

Gall digon o ymarfer corff eich helpu i gysgu.

 

Ceisiwch beidio â gwneud llawer gyda’r nos gan y gallai hynny eich cadw’n effro!