Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw’r rheolydd data ar gyfer unrhyw ddata personol a gyflwynir drwy’r wefan hon.

  •  Mae Spindogs Ltd wedi cael ei benodi fel prosesydd data i ddarparu a rheoli’r wefan hon ar ran y BIP.
  •  Bydd unrhyw ddata personol a gyflwynir at ddiben holi neu awgrymu cynnwys y wefan yn cael ei brosesu o dan sail gyfreithlon Buddiannau Cyfreithlon – RhDDC y DU, Erthygl 6(1)(f). Y Buddiant Dilys a nodwyd yw darparu gwybodaeth am wasanaethau i ddinasyddion.
  •  Bydd unrhyw ddata personol a gyflwynir at ddiben darparu gofal iechyd (gan gynnwys data a gyflwynir at ddiben gwneud cais am alwadau yn ôl) yn cael ei brosesu o dan sail gyfreithlon Budd y Cyhoedd – RhDDC y DU, Erthygl 6(1)(e).
  •  Cedwir y data yn unol â’r Cod Ymarfer Rheoli Cofnodion 2016/2020.
  •  Mae gennych Hawl Mynediad, Hawl i Gywiro a Hawl i Wrthwynebu prosesu data personol gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol.
  •  Mae gennych yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn anfodlon â’r ffordd yr ymdriniwyd â’ch data personol.
  •  Ar gyfer unrhyw gwynion ynghylch sut yr ymdriniwyd â’ch data, cysylltwch â Uhb.Dpo@wales.nhs.uk
  •  I weld rhagor o wybodaeth ynghylch gweld sut mae eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu, gweler ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein yma: https://bipcaf.gig.cymru/use-of-site/privacy-policy/